ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Анатомија и морфологија на вилици и заби 9.29
    Број на оцени: 528
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.50
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.26
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.35
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.03
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 13
Големи 26
Соодветни 76
Просечни 11
Мали 6
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 13
Големи 21
Соодветни 83
Просечни 10
Мали 5
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 104
80%-60% 17
60%-40% 9
40%-20% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 114
80%-60% 10
60%-40% 5
40%-20% 2
20%-0% 1