ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Mаксилофацијална хирургија 2 7.67
    Број на оцени: 188
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 7.04
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 7.62
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 7.91
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.11
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 10
Големи 16
Соодветни 16
Просечни 4
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 8
Големи 8
Соодветни 24
Просечни 5
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 20
80%-60% 19
60%-40% 3
40%-20% 3
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 33
80%-60% 9
60%-40% 3
20%-0% 2