ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Mаксилофацијална хирургија 2 8.24
    Број на оцени: 148
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 7.54
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.19
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.54
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.68
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 1
Големи 6
Соодветни 26
Просечни 3
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 2
Големи 4
Соодветни 25
Просечни 5
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 21
80%-60% 12
60%-40% 3
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 32
80%-60% 3
60%-40% 1
20%-0% 1