ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Детска стоматологија 2 8.87
    Број на оцени: 164
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.90
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.66
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.78
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.15
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 3
Големи 2
Соодветни 33
Просечни 2
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 3
Големи 2
Соодветни 34
Просечни 1
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 24
80%-60% 16
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 38
80%-60% 2
20%-0% 1