ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Анатомија 2 9.17
    Број на оцени: 368
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.23
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.11
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.27
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.08
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 11
Големи 23
Соодветни 49
Просечни 7
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 9
Големи 24
Соодветни 50
Просечни 8
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 60
80%-60% 24
60%-40% 4
40%-20% 3
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 76
80%-60% 10
60%-40% 2
40%-20% 3
20%-0% 1