ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Анатомија 2 8.82
    Број на оцени: 832
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.01
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.77
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.76
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.75
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 41
Големи 67
Соодветни 78
Просечни 16
Мали 6
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 34
Големи 62
Соодветни 89
Просечни 17
Мали 6
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 101
80%-60% 66
60%-40% 29
40%-20% 7
20%-0% 5
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 154
80%-60% 29
60%-40% 16
40%-20% 4
20%-0% 5