ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Анатомија 2 8.97
    Број на оцени: 864
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.12
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.99
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.02
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.74
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 40
Големи 73
Соодветни 85
Просечни 11
Мали 7
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 31
Големи 51
Соодветни 115
Просечни 14
Мали 5
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 114
80%-60% 70
60%-40% 24
40%-20% 5
20%-0% 3
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 164
80%-60% 30
60%-40% 15
40%-20% 4
20%-0% 3