ЕВАЛУАЦИЈА 2017 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Mаксилофацијална хирургија 1 7.84
    Број на оцени: 188
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 6.91
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.09
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.21
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.13
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 2
Големи 13
Соодветни 29
Просечни 3
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 1
Големи 8
Соодветни 33
Просечни 5
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 23
80%-60% 17
60%-40% 6
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 34
80%-60% 9
60%-40% 3
20%-0% 1