ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Mаксилофацијална хирургија 1 8.25
    Број на оцени: 268
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 7.36
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.28
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.67
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.67
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 6
Големи 18
Соодветни 39
Просечни 4
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 5
Големи 12
Соодветни 47
Просечни 3
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 46
80%-60% 12
60%-40% 8
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 62
80%-60% 3
60%-40% 1
20%-0% 1