ЕВАЛУАЦИЈА 2017 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Клиничка фиксна протетика 1 8.70
    Број на оцени: 188
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.70
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.70
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.53
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.87
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 1
Големи 3
Соодветни 41
Просечни 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 2
Големи 3
Соодветни 41
Просечни 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 30
80%-60% 12
60%-40% 3
40%-20% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 36
80%-60% 8
60%-40% 3