ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Клиничка фиксна протетика 1 8.26
    Број на оцени: 280
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.00
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.37
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.30
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.36
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 15
Големи 18
Соодветни 34
Просечни 1
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 9
Големи 17
Соодветни 38
Просечни 4
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 48
80%-60% 17
60%-40% 3
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 57
80%-60% 8
60%-40% 2
40%-20% 1
20%-0% 2