ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Клиничка фиксна протетика 1 8.30
    Број на оцени: 280
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.37
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.27
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.10
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.44
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 7
Големи 16
Соодветни 45
Просечни 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 4
Големи 11
Соодветни 53
Просечни 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 45
80%-60% 19
60%-40% 6
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 64
80%-60% 4
60%-40% 1
20%-0% 1