ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Клиничка фиксна протетика 1 10.00
    Број на оцени: 4
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 10.00
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 10.00
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 10.00
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 10.00
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
20%-0% 1