ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Клиничка пародонтологија 1 8.80
    Број на оцени: 288
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.21
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.22
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.83
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 7.92
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 17
Големи 20
Соодветни 33
Просечни 1
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 15
Големи 10
Соодветни 46
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 57
80%-60% 10
60%-40% 4
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 62
80%-60% 6
60%-40% 3
20%-0% 1