ЕВАЛУАЦИЈА 2017 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Клиничка ендодонција 1 9.04
    Број на оцени: 280
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.41
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.04
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.70
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.00
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 4
Големи 3
Соодветни 57
Просечни 3
Мали 3
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 5
Големи 4
Соодветни 53
Просечни 4
Мали 4
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 44
80%-60% 19
60%-40% 5
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 58
80%-60% 6
60%-40% 5
20%-0% 1