ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Клиничка ендодонција 1 8.98
    Број на оцени: 340
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.59
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.69
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.46
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.16
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Големи 6
Соодветни 72
Просечни 5
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 2
Големи 7
Соодветни 67
Просечни 7
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 54
80%-60% 19
60%-40% 8
40%-20% 2
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 65
80%-60% 11
60%-40% 5
40%-20% 2
20%-0% 2