ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Детска стоматологија 1 8.64
    Број на оцени: 312
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.35
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.62
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.85
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.76
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 1
Големи 9
Соодветни 65
Просечни 1
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 1
Големи 8
Соодветни 66
Просечни 1
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 45
80%-60% 21
60%-40% 11
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 61
80%-60% 9
60%-40% 7
20%-0% 1