ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Детска стоматологија 1 8.50
    Број на оцени: 292
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.41
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.36
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.33
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.90
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 2
Големи 7
Соодветни 57
Просечни 7
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Големи 8
Соодветни 58
Просечни 5
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 39
80%-60% 23
60%-40% 10
40%-20% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 64
80%-60% 5
60%-40% 3
20%-0% 1