ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Претклиничка пародонтологија 9.58
    Број на оцени: 332
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.76
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.58
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.58
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.40
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 3
Големи 16
Соодветни 61
Просечни 1
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 1
Големи 13
Соодветни 66
Просечни 1
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 65
80%-60% 15
60%-40% 2
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 76
80%-60% 5
60%-40% 1
20%-0% 1