ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Ортодонција 1 8.91
    Број на оцени: 304
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.76
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.93
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.01
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.93
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 6
Големи 8
Соодветни 59
Просечни 2
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 6
Големи 7
Соодветни 61
Просечни 1
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 57
80%-60% 12
60%-40% 6
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 67
80%-60% 5
60%-40% 3
20%-0% 1