ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Ортодонција 1 8.77
    Број на оцени: 292
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.00
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.00
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.12
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.96
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 7
Големи 16
Соодветни 48
Просечни 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 2
Големи 11
Соодветни 57
Просечни 3
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 50
80%-60% 16
60%-40% 7
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 65
80%-60% 4
60%-40% 4