ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Медицинска хемија и биохемија 9.06
    Број на оцени: 464
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.01
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.20
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.09
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.93
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 37
Големи 30
Соодветни 41
Просечни 3
Мали 5
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 32
Големи 27
Соодветни 46
Просечни 6
Мали 5
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 85
80%-60% 21
60%-40% 4
40%-20% 4
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 98
80%-60% 9
60%-40% 4
40%-20% 3
20%-0% 2