ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Орална хирургија 1 8.60
    Број на оцени: 184
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.28
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.52
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.72
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.87
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Големи 4
Соодветни 40
Просечни 1
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Големи 5
Соодветни 39
Просечни 1
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 34
80%-60% 8
60%-40% 3
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 39
80%-60% 3
60%-40% 3
20%-0% 1