ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Орална хирургија 1 8.87
    Број на оцени: 284
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.61
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.69
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.15
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.01
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 4
Големи 11
Соодветни 54
Просечни 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 3
Големи 7
Соодветни 59
Просечни 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 46
80%-60% 20
60%-40% 5
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 63
80%-60% 3
60%-40% 5