ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Орална медицина и патологија 2 8.93
    Број на оцени: 184
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.26
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.89
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.63
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.96
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 4
Големи 8
Соодветни 32
Просечни 1
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 5
Големи 7
Соодветни 32
Просечни 1
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 36
80%-60% 8
60%-40% 1
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 40
80%-60% 4
60%-40% 1
20%-0% 1