ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Клиничка мобилна протетика (парцијална протеза) 8.11
    Број на оцени: 296
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 7.66
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.14
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.69
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 7.97
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 2
Големи 10
Соодветни 54
Просечни 5
Мали 3
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 2
Големи 6
Соодветни 63
Просечни 2
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 41
80%-60% 22
60%-40% 8
40%-20% 3
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 68
80%-60% 2
60%-40% 4