ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Клиничка мобилна протетика (парцијална протеза) 8.34
    Број на оцени: 264
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.35
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.33
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.41
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.29
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 2
Големи 12
Соодветни 43
Просечни 7
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 2
Големи 8
Соодветни 47
Просечни 7
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 25
80%-60% 24
60%-40% 15
40%-20% 1
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 58
80%-60% 3
60%-40% 4
20%-0% 1