ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Клиничка кариологија 2 8.62
    Број на оцени: 288
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.93
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.43
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.21
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.92
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 1
Големи 7
Соодветни 55
Просечни 8
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 2
Големи 3
Соодветни 55
Просечни 8
Мали 4
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 46
80%-60% 18
60%-40% 7
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 60
80%-60% 6
60%-40% 5
20%-0% 1