ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Клиничка кариологија 2 8.47
    Број на оцени: 352
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.95
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.31
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 7.97
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.66
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 1
Големи 9
Соодветни 68
Просечни 8
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 1
Големи 7
Соодветни 66
Просечни 9
Мали 5
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 46
80%-60% 29
60%-40% 8
40%-20% 4
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 74
80%-60% 8
60%-40% 1
40%-20% 2
20%-0% 3