ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Клиничка кариологија 2 8.91
    Број на оцени: 296
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.18
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.58
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.53
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.35
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 4
Големи 8
Соодветни 53
Просечни 7
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 3
Големи 5
Соодветни 56
Просечни 4
Мали 6
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 43
80%-60% 22
60%-40% 9
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 65
80%-60% 4
60%-40% 5