ЕВАЛУАЦИЈА 2017 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Стоматолошка рентгенологија 8.84
    Број на оцени: 408
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.07
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.92
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.90
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.46
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 19
Големи 25
Соодветни 55
Просечни 2
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 16
Големи 22
Соодветни 61
Просечни 2
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 69
80%-60% 26
60%-40% 5
40%-20% 1
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 88
80%-60% 7
60%-40% 4
40%-20% 2
20%-0% 1