ЕВАЛУАЦИЈА 2017 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Орална медицина и патологија 1 9.25
    Број на оцени: 308
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.44
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.26
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.13
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.17
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 11
Големи 17
Соодветни 47
Просечни 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 9
Големи 14
Соодветни 51
Просечни 3
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 58
80%-60% 13
60%-40% 4
40%-20% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 64
80%-60% 7
60%-40% 5
40%-20% 1