ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Орална медицина и патологија 1 9.19
    Број на оцени: 216
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.39
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.19
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.04
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.13
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 6
Големи 13
Соодветни 32
Просечни 1
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 5
Големи 9
Соодветни 35
Просечни 1
Мали 4
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 43
80%-60% 6
60%-40% 3
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 46
80%-60% 4
60%-40% 2
20%-0% 2