ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Орална медицина и патологија 1 9.22
    Број на оцени: 268
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.46
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.37
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.03
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.03
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 6
Големи 22
Соодветни 36
Просечни 3
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 6
Големи 16
Соодветни 43
Просечни 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 54
80%-60% 11
60%-40% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 64
80%-60% 1
60%-40% 2