ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Клиничка мобилна протетика (тотална протеза) 8.84
    Број на оцени: 216
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.69
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.81
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.98
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.87
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Големи 4
Соодветни 44
Просечни 5
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Големи 4
Соодветни 42
Просечни 6
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 36
80%-60% 14
60%-40% 2
40%-20% 1
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 46
80%-60% 6
40%-20% 1
20%-0% 1