ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Клиничка мобилна протетика (тотална протеза) 8.86
    Број на оцени: 308
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.44
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.99
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.09
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.91
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 3
Големи 8
Соодветни 59
Просечни 4
Мали 3
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 3
Големи 4
Соодветни 66
Просечни 2
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 46
80%-60% 19
60%-40% 9
40%-20% 1
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 65
80%-60% 3
60%-40% 6
40%-20% 1
20%-0% 2