ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Клиничка мобилна протетика (тотална протеза) 8.42
    Број на оцени: 240
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.63
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.33
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.25
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.45
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 1
Големи 7
Соодветни 45
Просечни 6
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 1
Големи 6
Соодветни 44
Просечни 4
Мали 5
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 43
80%-60% 15
60%-40% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 58
80%-60% 2