ЕВАЛУАЦИЈА 2017 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Клиничка кариологија 1 8.99
    Број на оцени: 340
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.62
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.95
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.06
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.34
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 4
Големи 6
Соодветни 73
Просечни 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 4
Големи 4
Соодветни 75
Просечни 1
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 55
80%-60% 22
60%-40% 7
40%-20% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 69
80%-60% 10
60%-40% 4
40%-20% 2