ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Забоздравство во заедницата 9.40
    Број на оцени: 292
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.51
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.32
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.22
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.55
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 1
Големи 4
Соодветни 63
Просечни 3
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 1
Големи 4
Соодветни 64
Просечни 2
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 51
80%-60% 12
60%-40% 8
40%-20% 1
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 61
80%-60% 5
60%-40% 3
40%-20% 1
20%-0% 3