ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Забоздравство во заедницата 9.42
    Број на оцени: 294
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.73
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.25
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.01
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.69
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 2
Големи 2
Соодветни 64
Просечни 4
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 2
Големи 3
Соодветни 60
Просечни 4
Мали 5
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 54
80%-60% 11
60%-40% 7
40%-20% 1
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 61
80%-60% 4
60%-40% 1
40%-20% 1
20%-0% 6