ЕВАЛУАЦИЈА 2017 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Медицинска етика и психологија 9.04
    Број на оцени: 192
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.06
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.04
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.98
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.06
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 3
Големи 6
Соодветни 28
Просечни 5
Мали 6
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 3
Големи 7
Соодветни 26
Просечни 5
Мали 7
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 26
80%-60% 4
60%-40% 8
40%-20% 4
20%-0% 6
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 27
80%-60% 4
60%-40% 7
40%-20% 4
20%-0% 6