ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Медицинска етика и психологија 9.01
    Број на оцени: 460
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.18
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.09
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.02
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.75
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 13
Големи 30
Соодветни 61
Просечни 3
Мали 8
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 14
Големи 27
Соодветни 63
Просечни 1
Мали 10
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 86
80%-60% 15
60%-40% 8
40%-20% 2
20%-0% 4
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 87
80%-60% 12
60%-40% 8
40%-20% 2
20%-0% 6