ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - зимски семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Медицинска етика и психологија 9.10
    Број на оцени: 344
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.28
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.98
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.91
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.23
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 3
Големи 10
Соодветни 61
Просечни 5
Мали 7
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 2
Големи 7
Соодветни 65
Просечни 5
Мали 7
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 62
80%-60% 15
60%-40% 6
40%-20% 1
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 62
80%-60% 13
60%-40% 6
40%-20% 2
20%-0% 3