ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Претклиничка фиксна протетика 2 9.21
    Број на оцени: 380
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.32
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.31
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.22
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.98
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 19
Големи 21
Соодветни 51
Просечни 3
Мали 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 17
Големи 17
Соодветни 57
Просечни 3
Мали 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 78
80%-60% 9
60%-40% 6
40%-20% 1
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 80
80%-60% 7
60%-40% 6
40%-20% 1
20%-0% 1