ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Претклиничка фиксна протетика 2 9.56
    Број на оцени: 364
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.71
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.64
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.36
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.53
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 9
Големи 19
Соодветни 62
Просечни 1
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 7
Големи 13
Соодветни 70
Просечни 1
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 72
80%-60% 15
60%-40% 4
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 79
80%-60% 9
60%-40% 3