ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Претклиничка ендодонција 9.05
    Број на оцени: 384
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.90
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.23
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.97
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.11
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 2
Големи 8
Соодветни 78
Просечни 5
Мали 3
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 2
Големи 8
Соодветни 79
Просечни 3
Мали 4
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 69
80%-60% 18
60%-40% 7
40%-20% 1
20%-0% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 82
80%-60% 10
60%-40% 3
20%-0% 1