ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Превентивна стоматологија 9.21
    Број на оцени: 372
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 9.17
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 9.20
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 9.28
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 9.19
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 2
Големи 5
Соодветни 76
Просечни 8
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 2
Големи 5
Соодветни 78
Просечни 6
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 60
80%-60% 18
60%-40% 14
40%-20% 1
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 69
80%-60% 12
60%-40% 10
40%-20% 2