ЕВАЛУАЦИЈА 2016 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Основи на клиничка радиологија 8.34
    Број на оцени: 464
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 8.30
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.34
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.32
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.41
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 6
Големи 13
Соодветни 81
Просечни 12
Мали 4
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 5
Големи 12
Соодветни 86
Просечни 9
Мали 4
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 51
80%-60% 40
60%-40% 21
40%-20% 1
20%-0% 3
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 72
80%-60% 24
60%-40% 16
40%-20% 2
20%-0% 2