ЕВАЛУАЦИЈА 2015 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Основи на клиничка радиологија 8.03
    Број на оцени: 236
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 7.86
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 8.03
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 8.05
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 8.17
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 2
Големи 5
Соодветни 41
Просечни 9
Мали 2
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 2
Големи 7
Соодветни 39
Просечни 9
Мали 2
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 28
80%-60% 20
60%-40% 5
40%-20% 4
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 36
80%-60% 15
60%-40% 4
40%-20% 3
20%-0% 1