ЕВАЛУАЦИЈА 2014 - летен семестар
  Почетна евалуација Статистика 2016/17 летен 2016/17 зимски 2015/16 летен 2015/16 зимски 2014/15 летен 2014/15 зимски 2013/14 летен 2013/14 зимски
 
  Основи на клиничка радиологија 7.91
    Број на оцени: 296
  Прашање Просек
1 Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот 7.88
2 Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност 7.93
3 Корисност од изведените лабораториски вежби 7.99
4 Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот 7.84
     
    Број на студенти
5 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за предавања)
Многу големи 7
Големи 10
Соодветни 43
Просечни 10
Мали 4
6 Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тежина на испитот (за вежби)
Многу големи 4
Големи 10
Соодветни 48
Просечни 8
Мали 4
7 Моето присуство на наставата беше (за предавања)
100%-80% 38
80%-60% 26
60%-40% 7
40%-20% 1
20%-0% 2
8 Моето присуство на наставата беше (за вежби)
100%-80% 55
80%-60% 12
60%-40% 4
40%-20% 1
20%-0% 2